VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky PUMPA EXTRA BONUSU platné od 15.6.2016

1. PUMPA EXTRA BONUS
PUMPA EXTRA BONUS je prevádzkovaný spoločnosťou QILA, s.r.o., Hlavná 29, 056 01 Gelnica, IČO:45 709 173 (ďalej len ako „spoločnosť“) pre zákazníkov nakupujúcich motorové palivá a ďalšie tovary a služby na čerpacej stanici PUMPA, Nová 624, 055 61 Jaklovce. Jeho cieľom je podpora maloobchodného obratu a zvyšovanie kvality nami poskytovaných služieb. Členstvo v PUMPA EXTRA BONUSE vytvára pre zákazníka možnosť na základe evidovaných nákupov v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok vybrať si z viacerých foriem odmien poskytovaných členom PUMPA EXTRA BONUSU.

2. Karta PUMPA EXTRA BONUS
Naša spoločnosť vystavuje zákazníkovi kartu za účelom preukázania členstva v PUMPA EXTRA BONUSE na evidenciu zákazníkom zrealizovaných maloobchodných nákupov na čerpacej stanici (ďalej už len ČS). Karta je majetkom našej spoločnosti a jej oprávneným držiteľom a používateľom je výhradne zákazník, ktorému bola na základe vyplnenia prihlášky vydaná. Za používanie karty je plne zodpovedný zákazník, ktorý je povinný ju chrániť pred poškodením, stratou alebo odcudzením a takžiež je povinný používať ju spôsobom na to určeným, ktorý nie je v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP). Nefunkčné alebo poškodené karty zákazník nevracia, je však povinný znehodnotiť ich fyzickým spôsobom tak aby neboli v budúcnosti použiteľné. V prípade straty alebo nefunkčnosti karty je zákazník povinný túto skutočnosť nahlásiť našej spoločnosti, ktorá kartu následne zablokuje. Platnosť karty nie je časovo obmedzená, spoločnosť si však vyhradzuje právo s adekvátnym časovým predstihom a to min. 30 dní vopred vyhlásiť podmienky ukončenia platnosti kariet. Karta sa vystavuje zákazníkovi a to výhradne fyzickej osobe nepodnikateľovi staršej ako 18 rokov na základe vyplnenej prihlášky. Za správnosť údajov uvedených v prihláške zodpovedá výhradne zákazník. Za možné vzniknuté škody vyplývajúce z nesprávne alebo neúplne vyplnenej prihlášky naša spoločnosť nezodpovedá. Riadne vyplnenú prihlášku odovzdá zákazník obsluhe ČS. Vlastnoručným podpiom prihlášky zákazník potvrdzuje, že týmto VOP porozumel a že ich akceptuje. Najneskôr do 30 dní bude zákazníkovi doručená karta PUMPA EXTRA BONUS poštou na adresu, ktorú uviedol v prihláške.

3. Nakladanie s osobnými údajmi
Naša spoločnosť sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi zákazníkov v zmysle platných zákonov a predpisov SR týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť neposkytne žiadne osobné údaje našich zákazníkov tretej strane.

4. Používanie PUMPA EXTRA BONUS karty a evidencia maloobchodných nákupov
Pri nákupe motorových palív alebo iných tovarov a služieb v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom bankovej platobnej karty získava zákazník body, ktoré sa mu pripočítavajú na ním predloženú kartu. Kartu je potrebnbné predložiť obsluhe ČS Pumpa vopred ešte pred úhradou nákupu. V prípade nepredloženia karty obsluhe ČS vopred pred zaplatením nákupu nárok na pripočítanie bodov za daný nákup zaniká. Povolené je pripočítavanie bodov na kartu len v súlade s týmito VOP. Pripočítanie bodov za nákup iného zákazníka sa považuje za hrubé porušenie týchto VOP. Takisto snaha uplatniť si nárok na nákup produktov z katalógu odmien prostredníctvom inej ako svojej karty sa považuje za hrubé porušenie VOP. Za každý 1 liter motorového paliva získava zákazník 1 bod. Všetky produkty a služby, ktorých hodnota je viac ako 1 EURO vrátane DPH sú ohodnotené 1 bodom za každé ucelené 1 EURO vrátane DPH. Prenos bodov z karty jedného zákazníka na kartu iného zákazníka nie je možné. Kombinovať použitie PUMPA EXTRA BONUS karty s VERSNOSTNOU KARTOU alebo SENIOR KARTOU alebo inou zľavou nie je možné. Karta na ktorú nebude za posledný kalendárny rok pripísaný žiaden bod bude k 1.1. nasledujúceho roka zablokovaná a body na nej nazbierané prepadnú bez nároku na náhradu.

5. Výmena bodov za odmeny uvedené v katalógu odmien
Zákazník má právo po nazbieraní potrebného množstva bodov si tieto vymeniť za odmenu z katalógu odmien. Katalóg odmien je dostupný u obsluhy ČS Pumpa Jaklovce alebo na www.pumpa-jaklovce.sk. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo meniť sortiment odmien aj ich bodové ohodnotenie v závislosti dostupnosti produktov na skladoch dodávateľov a ekonomických záujmov spoločnosti. Výmena bodov prebieha tak, že zákazník si vyberie produkt z katalógu odmien, následne mu bude odrátaný daný počet bodov. Vyplní objednávací formulár kde jasne uvedie, ktorý produkt z katalógu odmien si vyberá. Následne bude tento objednaný a dodaný na prevádzku ČS Pumpa Jaklovce najneskôr do 40 dní. Zákazníkovi bude našou spoločnosťou oznámené, že ním objednaný tovar je pripravený na predajni. Pri preberaní zákazník podpisuje preberací protokol, čím potvrdzuje že ním vybraný tovar prebral a že tento je kompletný. V prípade uplatňovania si reklamácie zo strany zákazníka je tento povinný priniesť tovar na predajňu v originálnom balení spolu s preberacím protokolom. Zobrazenie ponuky katalógu odmien je orientačné. Naša spoločnosť negarantuje doručenie tovaru vo farebnom vyhotovení uvedenom v katalógu. Spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade vyčerpania skladových zásob tovarov uvedených v katalógu poskytnúť ako plnenie tovar s podobnými používateľskými parametrami.

6. Ukončenie členstva v PUMPA EXTRA BONUSE
Ukončením členstva v PUMPA EXTRA BONUSE stráca zákazník právo využívať všetky výhody plynúce z členstva vrátane prípadnej spotreby zostatku bodov evidovaných na jeho karte a súčasne je stornované vybavovanie už uplatnených nárokov zákazníka na výhody vyplývajúce z členstva v prípadoch, ktoré v okamihu ukončenia členstva neboli uzavreté. K ukončeniu členstva môže dôjsť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. Ukončením členstva zo strany zákazníka.
  2. Smrťou zákazníka alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
  3. Jednostranným rozhodnutím spoločnosti v prípade zistenia závažného porušenia týchto VOP.
  4. V prípade smrti zákazníka, ním nazbierané body nie sú predmetom dedičstva.

7. Porušovanie VOP
Spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade podozrenia z porušovania VOP, najmä pri podozrení zo získavania bodov v rozpore s VOP túto kartu zablokovať do času kým sa podarí toto podozrenie prešetriť.

Program PUMPA EXTRA BONUS má dlhodobý charakter, naša spoločnosť si však vyhradzuje právo na jeho ukončenie. Termín ukončenia prideľovania bodov a ukončenia platnosti nespotrebovaných bodov bude v takomto prípade písomne zverejnený na webovej stránke našej spoločnosti a taktiež na ČS v dostatočnom časovom predstihu minimálne však 30 dní vopred.


Copyright ©2016